Regulamin

Regulamin przyznawania
Stypendium Klubu Rotary Szczecin


Stypendium Klubu Rotary Szczecin

1. Klub Rotary Szczecin, zwany dalej Klubem, ustanawia z początkiem roku rotariańskiego 2011/2012 „Stypendium Klubu Rotary Szczecin”. Jedynym dysponentem Stypendium jest Klub, a wszelkie decyzje Klubu związane z przyznanym Stypendium są niezawisłe.

2. Celem „Stypendium Klubu Rotary Szczecin”, zwanego dalej Stypendium, jest wspieranie uzdolnionej młodzieży i propagowanie idei rotariańskich.

3. Stypendium, w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku rotariańskiego.

4. Stypendium może być przyznane jednokrotnie tej samej osobie.

5. Wnioski o przyznanie Stypendium składane są wyłącznie na ręce członków Klubu. Przyjmujący wniosek zawiadamia o tym Prezydenta Klubu i jest odpowiedzialny za jego przygotowanie i prezentację Klubowi. Wnioski Prezydent przedstawia zarządowi, który rekomenduje je do decyzji Klubu.

6. Decyzja o przyznaniu Stypendium podejmowana jest raz w roku, na zebraniu Klubu, zwykłą większością głosów członków Klubu. Klub może w danym roku Stypendium nie przyznać.

7. Klub pisemnie zawiadamia stypendystę o przyznaniu Stypendium i osobie opiekuna oraz wzywa go do złożenia załączonego oświadczenia w podanym terminie.

8. Stypendium wypłacane jest 25 dnia każdego miesiąca. Pierwszym miesiącem wypłaty Stypendium jest wrzesień, a ostatnim czerwiec.

9. Klub może stypendystę pozbawić Stypendium w przypadku niezłożenia sprawozdania w deklarowanym terminie, negatywnej oceny wykorzystania Stypendium lub niezrealizo-wania celów określonych w p. 2. Decyzja zapada w takim trybie, jak przy przyznawaniu.

10. Wypłacanie Stypendium może być zaniechane z ważnych powodów wewnątrzklubowych; decyzja zapada w takim trybie, jak przy przyznawaniu.

11. Zawiadomienie o pozbawieniu lub zaniechaniu wypłacania Stypendysta otrzyma z miesięcznym wyprzedzeniem.

12. Klub zastrzega sobie prawo nieponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z ewentualnym wstrzymaniem wypłat lub pozbawieniem Stypendium.


Obowiązki stypendysty

1. Stypendysta swą postawą promuje rotariańską ideę służby.

2. Stypendysta składa Klubowi podpisane oświadczenie (załącznik do Regulaminu), w którym określa cel, jakiemu Stypendium ma służyć oraz potwierdza akceptację zasad, na których Stypendium jest przyznawane, w tym w szczególności:

a) potwierdza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu;

b) oświadcza, że w żadnej sytuacji i w żadnej formie nie będzie wnosił skarg ani żądań o jakiekolwiek zadośćuczynienie w związku z przyznanym Stypendium;

c) wyraża zgodę na podawanie swego nazwiska lub innej identyfikacji swojej osoby - w związku z przyznanym Stypendium - we wszelkich działaniach Klubu.

3. Stypendysta zobowiązuje się, że w ciągu rocznego okresu pobierania Stypendium:

a) weźmie udział w zebraniu klubowym, na którym przedstawi siebie, swą pracę/naukę/działalność i cele, w realizacji których pomóc ma przyznane Stypendium;

b) weźmie udział w organizowanej przez Klub imprezie rotariańskiej, w której w sposób aktywny, nieodpłatnie, zaprezentuje posiadane uzdolnienia lub w innej formie wzbogaci przebieg imprezy.

4. Stypendysta zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia półrocznego sprawozdania po pierwszych pięciu miesiącach pobierania stypendium oraz sprawozdania rocznego, po zakończeniu otrzymywania Stypendium.

5. Stypendysta zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Klubu o istotnych okolicznościach związanych z osiąganiem celu, jakiemu Stypendium ma służyć; w szczególności o:

a) zdarzeniu (np. choroba) uniemożliwiającym realizację celu, na który Stypendium zostało przyznane;

b) braku postępów (np. niezaliczenie semestru, negatywna ocena opiekuna) w procesie, któremu miało służyć Stypendium.

6. Ponadto w Oświadczeniu stypendysta podaje:

a) swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres do kontaktów, adres email);

b) numer konta, na które przelewane będą miesięczne kwoty Stypendium;

c) przewidywane daty dostarczenia półrocznego i rocznego sprawozdania.Pobierz "Oświadczenie stypendysty" [Pobierz - 14 kb]