Rotary Club Szczecin dla Ukrainy
Rotary Club Szczecin helps Ukraine

aktualizacja: 03.12.2022


Od marca 2022 Rotary Club Szczecin, we współpracy z innymi klubami Rotary, przyjął około 250 uchodźców z Ukrainy. Część z nich we współpracy z Lions Club Hobro wysłaliśmy do Danii, część we współpracy z klubem Rotary z Nijmegen do Halandii. Pozostałym zapewniliśmy zakwaterowanie, wyżywienie, ubranie, opiekę medyczną i naukę w szkole. Do dzisiaj pod naszą opieką i na naszym i Rotary Club Stargard utrzymaniu pozostaje ponad 40 uchodźców z Ukrainy, którymi się aktywnie zajmujemy. Również od marca 2022 dostarczamy żywność do Punktów przyjęcia i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy mieszkających czasowo w Szczecinie.

Ponadto od kwietnia 2022 roku rozpoczęliśmy regularne, własne transporty do Ukrainy. Transporty przede wszystkim z żywnością, ale też zawieźliśmy do Ukrainy karimaty, apteczki, odzież, proszki do prania, pasty do zębów, latarki, przybory szkolne.

Do tej pory na opisane powyżej działania wydaliśmy prawie 170 000 EURO. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów, w tym dystryktu i innych klubów Rotary. Na bieżąco informujemy o tych działaniach na facebooku - https://www.facebook.com/RotaryClubSzczecin.

Aktualnie zajmujemy się dramatyczną prośbą z Buczy i z Kijowa dotyczącą agregatów prądotwórczych. W odpowiedzi na tę prośbę dostarczyliśmy już do Kijowa i do Buczy 14 agregatów za około 140 000 zł i zamówiliśmy następne 10 sztuk w Niemczech za ponad 24 000 EUR. Na realizację tej prośby nie jesteśmy przygotowani finansowo, ale mamy nadzieję, że i tym razem wesprą nas ludzie dobrej woli.

Liczy się każda Wasza wpłata, nawet ta najmniejsza. Napiszcie do znajomych, również do znajomych za granicą.

To nasza pomoc dla walczących o wolną Ukrainę i wolną Europę.

Poniżej numery kont naszego klubu. Wpłaty z dopiskiem: Ukraina

KONTO do wpłat w PLN:

Rotary Club Szczecin

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

nr rachunku w PLN    05 8355 0009 0009 2946 2000 0001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO do wpłat w EUR:

nr rachunku w euro  PL75 8355 0009 0009 2946 2000 0002

 

name and address of the bank:

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland

SWIFT( swift code or  bic) : POLUPLPRXXX

name and address of the recipient (account holder):

                   Rotary Club Szczecin, ul. Debogorska 34, 71-717 Szczecin , Poland

pozdrawiam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO do wpłat w USD:

nr rachunku w USD  PL48 8355 0009 0009 2946 2000 0003

name and address of the bank:

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland

  SWIFT( swift code or  bic) : POLUPLPRXXX

name and address of the recipient (account holder):

                    Rotary Club Szczecin, ul. Debogorska 34, 71-717 Szczecin , Poland


Rotary Club Szczecin helps Ukraine

updated 03.12.2022


Since March 2022, Rotary Club Szczecin, in cooperation with other Rotary clubs, has taken in about 250 refugees from Ukraine. We sent some of them in cooperation with Lions Club Hobro to Denmark and some in cooperation with Rotary Club of Nijmegen to the Netherlands. We provided accommodation, food, clothing, medical care, and schooling for the rest. To this day, more than 40 refugees from Ukraine remain in our care and on our Rotary Club Stargard's dependence, whom we are actively taking care of. Also since March 2022, we have been providing food to the Reception and Distribution Points for refugees from Ukraine living temporarily in Szczecin.

In addition, since April 2022 we have started regular transports of our own to Ukraine. Transports primarily with food, but we have also taken foam mattresses, first-aid kits, clothing, washing powder, toothpaste, torches, other convenience articles and school supplies to Ukraine.

To date, we have spent almost €170,000 on the activities described above. This would not have been possible without the financial support of sponsors, including the district and other Rotary clubs. We keep you updated on these activities on Facebook - https://www.facebook.com/RotaryClubSzczecin.

We are currently dealing with a dramatic request from Bucza and Kyiv for generators. In response to this request, we have already delivered 14 generators to Kyiv and Bucza at a cost of around 140,000 PLN and ordered another 10 units from Germany at a cost of over 24,000 EUR. We are not financially prepared to carry out this request, but we hope that people of goodwill will support us this time too.

Every contribution you make, even the smallest, counts. Write to your friends, also to your friends abroad.

This is our help for those fighting for a free Ukraine and a free Europe.

Below are our club's bank account numbers. Payments with a note: Ukraine

ACCOUNT for payments in PLN:

Rotary Club Szczecin
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
05 8355 0009 0009 2946 2000 0001

ACCOUNT for payments in EUR:

SWIFT (swift code or  bic): POLUPLPRXXX

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland
PL75 8355 0009 0009 2946 2000 0002

Name and address of the recipient (account holder):
Rotary Club Szczecin,
ul. Debogorska 34,
71-717 Szczecin
Poland

ACCOUNT for payments in USD:

SWIFT (swift code or BIC): POLUPLPRXXX

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland
PL48 8355 0009 0009 2946 2000 0003

Name and address of the recipient (account holder):
Rotary Club Szczecin,
ul. Debogorska 34,
71-717 Szczecin
Poland